NT หนุนเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขไทย - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 19, 2022

NT หนุนเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขไทย


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล สนับสนุนโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม มอบให้กับ“กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)”แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ จำนวน 161 โรงเรียน


ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบ ประกอบด้วย โทรทัศน์แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ LAN และระบบ Wi-Fi พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ จำนวน 999ชุด และชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย จานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-Band ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 457 ชุด และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1,143 กล่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 161 แห่ง ส่งผลให้โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน หรือโทรทัศน์และอุปกรณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอนได้

โดยที่ผ่านมา นอกเหนือจากการสนับสนุนอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลแล้ว NT ยังได้ร่วมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข แก่หน่วยงาน บุคลากรณ์ทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “สุขศาลาพระราชทาน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เนื่องจากปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ของระบบโทรคมนาคมในสุขศาลาพระราชทานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัดเป็นไปด้วยความลำบาก และระบบวิทยุสื่อสารที่มีและติดตั้งใช้งานอยู่ก่อนหน้านั้น ไม่สามารถใช้งานติดต่อประสานงานได้ทุกที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกัน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star (KU-Band), อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) และโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลผ่านภาพและเสียง (Telemedicine) โดยติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด เป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบัน NT ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชน สังคม และประเทศ สามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตไปด้วยกัน

                                             ################

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages