ป.ป.ช. เผยมาตรการคุ้มครองพยาน ช่วยพยานคดีทุจริต เชื่อมั่น ปลอดภัย - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 24, 2023

ป.ป.ช. เผยมาตรการคุ้มครองพยาน ช่วยพยานคดีทุจริต เชื่อมั่น ปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช.สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พยานและผู้ให้ข้อมูลในคดีทุจริต มีสิทธิยื่นคำร้องรับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน เพื่อคุ้มครอง บรรเทาเหตุแห่งความไม่ปลอดภัย ประชาชนผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต สามารถแจ้งข้อเท็จจริงมายัง ป.ป.ช. ย้ำ ข้อมูลเป็นความลับ มีมาตรการความปลอดภัยที่ให้การคุ้มครอง 


นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งที่ผ่านมาต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือจากประชาชน แต่ปัจจุบันพบว่า มีประชาชน หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคดีทุจริตจำนวนมากที่กลัวการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนมายัง ป.ป.ช. เหตุเพราะกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว เนื่องจากคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนใหญ่มักมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้บริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต ประกอบด้วย ผู้กล่าวหา ผู้ทำคำร้อง ผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ และผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงคู่สมรส บุพการี หรือบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลข้างต้น ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถร้องขอการคุ้มครองช่วยเหลือพยานได้ โดยยื่นคำร้องขอรับการคุ้มครองช่วยเหลือได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง, สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2. ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานอื่น ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน อาทิ กระทรวงยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น 3. กรณีเร่งด่วน หากผู้ร้องขอที่ไม่อาจมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเองสามารถดำเนินการส่งเป็นหนังสือหรือจดหมาย ยื่นผ่านช่องทางโทรสาร หรืออีเมล หรือจะเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน และไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน ผู้ขอคุ้มครองช่วยเหลือจำเป็นต้องเขียนคำร้องที่ระบุชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องขอ ตลอดจนใส่รายละเอียดพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องขออาจไม่ได้รับความปลอดภัยหรือถูกกลั่นแกล้งในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นต้องลงลายมือชื่อหรือระบุชื่ออย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ผู้ร้องขอรับการคุ้มครองจะได้รับสิทธิช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ สิทธิที่จะมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ สิทธิที่จะได้รับค่าที่พักอาศัยเมื่ออยู่ใน safe House สิทธิที่จะได้รับค่าอาหาร และสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เพราะมีการกระทำผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการที่ได้ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งทั้งหมดนี้สำนักงาน ป.ป.ช.จะพิจารณาตามความเหมาะสมหรือพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยเป็นสำคัญ แต่ขอให้มั่นใจว่าผู้ที่ยื่นรับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานจะได้รับความปลอดภัย รวมถึงในกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปิดเป็นความลับ โดยผู้ที่พบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั่วประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages