เปิดตัวเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai กินและเที่ยว ที่เดียวจบ” - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 21, 2023

เปิดตัวเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai กินและเที่ยว ที่เดียวจบ”
สกสว. บพข. จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดตัวเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai” กินและเที่ยว ที่เดียวจบ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารใน 7 พื้นที่ของประเทศไทย (GIS) จากผลงานวิจัย 7 มหาวิทยาลัย นำสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 


วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมการขับเคลื่อนการนำผลงานไปใช้จริง ร่วมกับหน่วยงานขับเคลื่อนและผลักดันของกลุ่มงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.” ภายใต้ “โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai : กินและเที่ยว ที่เดียวจบ” โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสู่ผู้ใช้งานที่มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภายใต้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแผนที่ทางวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อนำสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้ยั่งยืนต่อไป 
นางสาวสุณีย์ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ที่เน้นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ 17 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคุลม และยั่งยืน อันเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะร่วมกันบูรณาการ การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการต่อยอดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบองค์รวมตามแนวคิด BCG Model ที่จะเป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บพข. และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร่วมมือกันจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารใน 7 พื้นที่ลุ่มน้ำ ครอบคลุม 12 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) พัทลุง สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก บพข. โดยนักวิจัยจาก 7 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยนำข้อมูลมาบันทึกไว้ในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographical Information System) เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ชุมชนร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง พร้อมระบุพิกัดเพื่อให้สามารถใช้ระบบในการนำทางนักท่องเที่ยวไปยังที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจเชื่อมกับ Google Map ได้ นอกจากนั้น ยังได้ทำ Web Application ผ่านเว็บไซต์ Gastrotourthai.net ที่สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และมือถือ ที่มีแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) เพื่อจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารใน 7 ลุ่มน้ำ 12 จังหวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตามรอยหรือออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยตนเองโดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษในอนาคตสามารถขยายผลและต่อยอดการใช้แพลตฟอร์มในการนำเข้าข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่อื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้อีกด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย กล่าวอีกว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารร่วมกับ เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เจ้าของร้านอาหาร Sai and Lakeview และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเชฟประเทศไทย ในการต่อยอดอาหารถิ่นเป็นอาหารฟิวชั่น ร่วมกับผู้ประกอบการ ‘ร้านบ้านสกุลทอง อาหารสยาม - โปรตุเกส กุฎีจีน จากกรุงเทพมหานคร’ เมนูอาหารที่นำมาจัดแสดง  ได้แก่ ม้าฮ่อ ห่อหมกดอกบัวหลวง พริกขิงตามเสด็จ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย กับเมนูข้าวโหล่งมะเดื่อมหามงคล ปลาจุ่มบ้านเดื่อมหามงคล ลาบปลา ‘ร้าน Honey Rose Herb Garden & Art จังหวัดสุราษฎร์ธานี’ กับเมนูเมี่ยงไมตรี ขนมไข่ปลาทอดน้ำมันมะพร้าว โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ สามารถตามรอยไปลิ้มชิมรสอาหารเหล่านี้ โดยค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai : กินและเที่ยว ที่เดียวจบ” 

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ “บพข. กับ บทบาทและภารกิจในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม” และการเสวนาในหัวข้อ “มุมมอง แนวทาง และนโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นางฐนิวรรณ กุลมงคล ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เชฟจากัวร์ นายธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เจ้าของร้านอาหาร Sai and Lakeview และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเชฟประเทศไทย และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages