วธ. ตั้งคณะกรรมการเตรียมเสนอ ครบ 150 ปีชาตกาล “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ให้ยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญของโลก - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 13, 2023

วธ. ตั้งคณะกรรมการเตรียมเสนอ ครบ 150 ปีชาตกาล “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ให้ยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญของโลก

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เผยหลังการประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) รับรองและร่วมเฉลิมฉลอง โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนจากภาคคณะสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่ม ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ (ล้านนา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา” คุณงามและความดีของท่านจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลก เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน พิจารณาและให้ความเห็นในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระดังกล่าว พิจารณามอบหมายการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม และ ดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอรายชื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการจัดทำแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อ คือเอกสาร ANNEX II (Form for the submission of anniversary proposal) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลงานและคุณูปการที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับอย่างน้อยในระดับภูมิภาค หรือระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับงานของยูเนสโกในสาขาใดสาขาหนึ่ง แผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งในประเทศ และในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ ซึ่งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม และงบประมาณการสนับสนุนการเสนอรายชื่อจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย ๒ ประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อดังกล่าวมีความสำคัญจริงทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจและเจตนารมณ์ของยูเนสโก รวมทั้งแสดงเหตุผลในการเสนอให้ยูเนสโกร่วมเฉลิมฉลองสามารถเอื้อต่อภารกิจและเป้าประสงค์ของยูเนสโกอย่างไร ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จะตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและเอกสารในเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อตัวแทนของประเทศไทย


นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อบุคคลจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการเสนอรายชื่อและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้การดำเนินงานในระยะแรกเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ทำการวิจัย และดำเนินการอื่นๆ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่องค์การยูเนสโกกำหนด และการจัดทำเอกสารเสนอรายชื่อมีความสมบูรณ์มากที่สุดต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages