บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน คว้ารางวัลจาก SET AWARDS 2023 - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, December 19, 2023

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน คว้ารางวัลจาก SET AWARDS 2023

พร้อมได้รับการจัดอันดับเรทติ้ง AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เดินหน้ามุ่งสู่ NET ZERO พร้อมคว้ารางวัลทรงเกียรติระดับเอเชียด้านความยั่งยืน  และผ่านการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ 5 ดาว จาก IOD


นายกิตติภัค สุทธิสัมพัทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards ซี่งเป็นรางวัลด้านการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน  ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร โดยก่อนหน้านี้ บมจ. เอ.เจ. พลาสท์ฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ในระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ของกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) จากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2023 โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเรทติ้ง ในระดับ “AAA” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 


นายกิตติภัค สุทธิสัมพัทน์ กล่าวว่า “รางวัลแห่งความภูมิใจและผลสำเร็จเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงด้าน ESG มาโดยตลอด ทั้งในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสของการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมและชุมชนให้ยั่งยืนไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมสะท้อนให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพโอกาสเติบโตของธุรกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต”  

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับเอเชียจากเวที “องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย”        (Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2023 : ACES Awards 2023) ในสาขา The Green Initiative Awards ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group องค์กรขนาดใหญ่ในเอเชียที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลประเภทนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำด้านความสำเร็จที่โดดเด่นในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยความคิดริเริ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือปรับปรุงคุณภาพอากาศ นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับบริษัทฯ การได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ริเริ่มและผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การดำเนินธุรกิจด้วยพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608 รวมทั้งการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้   


สำหรับการมุ่งสู่ Net Zero บริษัทฯ ใส่ใจให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก โดยร่วมกับเครือข่ายคาร์บอนนิลทรัลประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) มาอีกด้วย 

นอกเหนือจากรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับธรรมภิบาล (CG) เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)และการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้จากการเปิดเผยผลสำรวจจากรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยยังคงยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมถึงหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจและร่วมเป็นหนึ่งในภาคเอกชนไทยในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages