มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง และพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณ ในการให้ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บี.กริม - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 9, 2024

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง และพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณ ในการให้ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บี.กริม

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้มีอุปการะคุณ สนับสนุน "ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90" แก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

คุณหญิงทิพาวดี เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ โดยกว่า 32 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษา ที่ได้ใช้ชื่อทุนว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ปีละกว่า 1,000 ทุน  แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร 4 ปี เพื่อช่วยให้นักศึกษาพยาบาลผู้ได้รับทุนมีขวัญกำลังใจในการศึกษา เพื่อจบมาประกอบอาชีพพยาบาลตลอดไป และมีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม เป็นบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยได้ พร้อมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

นอกจากมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแล้ว มูลนิธิฯ ยังมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  เพื่อส่งเสริมการผลิตพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ผลิตและพัฒนาบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิทยาลัยพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 แห่ง และวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 9 แห่ง สำหรับการจัดงาน พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม ตลอดจน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสถาบัน มีความตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าใจถึงการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถนำแนวทางการปรับสมดุลชีวิตกับการทำงานไปใช้ได้ ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ และเป็นรากฐานที่ดีในก้าวสู่การเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพของระบบสุขภาพประเทศไทยต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages