ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, June 22, 2024

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ตั้งศูนย์โรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ 

โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี ได้มอบหมายให้ นายศราวุธ เขมะสมบูรณ์ ปลัดอำเภอบางพลี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะวิทยากรสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า คณะครู นักเรียน และนักศึกษา

เนื่องจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ ความสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสาธารณะกุศล การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันจะสร้างประโยชน์ส่วนรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นฐาน ให้ซึมชับเป็นอุปนิสัยพร้อมเสมอสำหรับการทำดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ จึงจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจ เพื่อเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดี และขยายผลต่อยอดเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานทที่ห้องประชุมในการอบรมจาก ดร.กัญฐณัฏ ฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒศึกษาลัย 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages