ป.ป.ช. ย้ำ ส.ส. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งหลังยุบสภา ภายใน 60 วัน - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, April 15, 2023

ป.ป.ช. ย้ำ ส.ส. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งหลังยุบสภา ภายใน 60 วัน

สำนักงาน ป.ป.ช. เผย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2566

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ส่งผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พ้นจากตำแหน่งจึงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 102 (1) ซึ่งกำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อเข้ารับตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง สำหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ให้ถือวันที่ยุบสภาคือวันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นวันที่พ้นจากตำแหน่ง และต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินภายใน 60 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต่อไปว่า กรณีที่ ส.ส. ไม่สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินได้อีกไม่เกิน 30 วัน โดยต้องยื่นคำขอขยายระยะเวลาก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำหรับช่องทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มี 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (2) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึง สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 และ (3) ทางเว็บไซต์ https://asset.nacc.go.th/ods-app/ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1205 หรือที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages