วธ. จัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐๔ แห่ง ทั่วประเทศ - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 30, 2023

วธ. จัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐๔ แห่ง ทั่วประเทศ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกให้แก่วัดคาทอลิกที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองเป็นวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกพ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๔ วัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแก่วัดคาทอลิกที่ได้รับการรับรอง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การรับรองวัดคาทอลิกเป็นการดำเนินงานตามแนวทางในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะต้องยื่นแบบคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก (แบบ คท.๒) ต่อกรมการศาสนา ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ระเบียบฯใช้บังคับ (วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การดำเนินการให้วัดคาทอลิกในประเทศไทยได้รับการรับรองจากภาครัฐ ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมากรมการศาสนาได้รับคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกจากมิซซัง จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๐ วัด โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองแล้ว จำนวน ๒๐๔ วัด อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองเพิ่มเติม จำนวน ๔๑ วัด และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑๕ วัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า การรับรองวัดคาทอลิกเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่คริสต์ศาสนิกชนในความคงอยู่ของศาสนสถานและมีหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของวัดคาทอลิก เป็นแนวทางอุปถัมภ์ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างทั่วถึง ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต///

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages