TMA จับมือศศินทร์ ประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 และ SMEs Excellence Awards 2023 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 30, 2023

TMA จับมือศศินทร์ ประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 และ SMEs Excellence Awards 2023 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2023 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2023 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และงานปีนี้ ได้รับเกียรติจากนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 


ประเภทสาขารางวัล 

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล โดยแบ่งประเภทสาขารางวัลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามจำนวนรายได้รวมของปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้


สาขารางวัลสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี จำนวน 8 สาขา 

1. สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) 

2. สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) 

3. สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) 

4. สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) 

5. สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) 

6. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) 

7. สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) 

8. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) 

 

สาขารางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี จำนวน 1 สาขา คือ 

1. สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) 

รางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2023 มีดังนี้ 

1. รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ประเภทสาขารางวัลคือ 

1. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 

2. ประเภทธุรกิจบริการ 

3. ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 


2. รางวัล SMEs Excellence Awards โดยแบ่งลำดับรางวัลเป็น 2 ระดับ 

ระดับที่ 1 Gold Award 

ระดับที่ 2 Silver Award 


รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 มี 5 ประเภทสาขารางวัล ใน 2 ระดับ คือ 

ระดับ Excellence 3 สาขารางวัล

สาขา E2E Digital Transformation Award

สาขา Digital Retail Innovator Award

สาขา Grassroots Digital Hero Award

ระดับ Honoree 2 สาขารางวัล

สาขา Digital Capability Builder Honoree 

สาขา Digital Ecosystem Catalyst Honoree

ด้าน นายนิธิ ภัทรโชค ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวถึงการจัดงานประกาศผลรางวัลว่า “โครงการประกาศผลรางวัลทั้ง 3 โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ TMA ในการส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่ง มั่นคง และมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น องค์กรทุกแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลทั้งหมดในวันนี้ ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยละเอียด แต่ละองค์กรไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แต่ยังมีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าน อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น และจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ”


ศ. ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในระหว่างพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ว่า “ธีมการตัดสินรางวัลในปีนี้คือ ความสามารถในการแข่งขัน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งการเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ให้เป็นการลงมือ

ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จ  องค์กรที่สามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยน และคว้าโอกาสได้จากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจะบรรลุถึงความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง” 


การประกาศผลจะประกอบด้วย 2 รางวัลพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ Thailand Corporate Excellence Awards 2023 และ SMEs Excellence Awards 2023 โดยรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 และนอกจากนี้ จะยังมีการประกาศผลรางวัล Thailand Digital Excellence Awards ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย บนเวทีเดียวกันนี้อีกด้วย 

สำหรับขั้นตอนในการเสนอชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards คณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ จากนั้นแต่ละองค์กรจะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กร รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ จะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลต่อไป 


ในการคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระบบการบริหารจัดการโดยรวมเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัล SMEs Excellence Awards นั้น คณะทำงานได้ขอให้ธนาคารต่างๆ หรือองค์กรธุรกิจที่มีพันธมิตรหรือคู่ค้าที่เป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้เสนอชื่อ SMEs เข้าร่วมโครงการ โดยองค์กร SMEs จะต้องประกอบธุรกิจด้านการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่งที่เหมาะสม และ SMEs แต่ละรายจะต้องส่งข้อมูลคุณสมบัติองค์กรและแนวทางการบริหารจัดการ ให้กับคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้คะแนนและประมวลผลข้อมูล เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและพิจารณาให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ 

สำหรับการคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards นั้น TMA ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (Boston Consulting Group หรือ BCG) ให้นำเครื่องมือประเมินที่เรียกว่า Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระดับโลกเพื่อการประเมินความสามารถขององค์กรในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาใช้พิจารณาคัดเลือกองค์กร โดยในแต่ละปี จะมีสาขารางวัลที่แตกต่างกันตามความโดดเด่นขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages