จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น จัดงาน DronTech Asia 2024 โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย - ASEAN All News

ASEAN All News

ข่าวสารอัพเดท ทันทุกเทรนด์โลก รอบรั้วอาเซียน

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 4, 2024

จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น จัดงาน DronTech Asia 2024 โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย

โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าโดรนมักถูกใช้ในหลายแวดวงอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้ โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ ทั้งเพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัย ด้วยศักยภาพของโดรนที่ครอบคลุมการทำงานในหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมจึงนำโดรนเข้ามาใช้งาน เพื่อลดปัญหาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และลดต้นทุน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง โลจิสติกส์ และคลังสินค้า การถ่ายทำภาพยนตร์และการถ่ายภาพ กีฬาและความบันเทิง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและภัยพิบัติ การค้นหาและช่วยเหลือ 


อย่างไรก็ตาม หลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและทั่วโลกใช้เทคโนโลยีโดรนมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) และอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง (Transport) ส่งผลให้มูลค่าตลาดของโดรนอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,205 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ‘DronTech Asia 2024’ กล่าวว่า ปัจจุบันโดรนมีบทบาทในหลายอุตสาหกรรม ช่วยลดทอนการทำงานของแรงงานมนุษย์ สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทางการค้า เราใช้โดรนเพื่อเพิ่มความสะดวกในหลายมิติ เช่น การตรวจสอบสินค้าในคลัง การทำงานด้านการเกษตร รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ใช้โดรนสร้างความบันเทิง หรือ เก็บภาพถ่ายวิดีโอ ฯลฯ บริษัทฯ มองเห็นว่าอุตสาหกรรมโดรนเริ่มมีทิศทางการขยายตัวและเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้


ดังนั้น จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น ในฐานะเอกชนที่ถือเป็นแพลตฟอร์มกลางในการประสานงานและเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสิรมอุตสาหกรรม จึงเตรียมจัดงาน ‘DronTech Asia 2024’ งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโดรนและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และอีกหลายหน่วยงานภาครัฐ โดยที่ ‘DronTech Asia 2024’ จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำที่สำคัญของอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดรนและเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศ ได้พบกับผู้ใช้งานเทคโนโลยีโดรนโดยตรง เพื่อสร้างความร่วมมือและต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนต่อไป

นายปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโดรนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) มุ่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และซ่อมบำรุงโดรน เพื่อการเกษตรแก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านธุรกิจดั้งเดิมสู่ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง ฉีดพ่น และจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร คาดใน 1 ปีของการดำเนินโครงการจะเกิดศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ 50 ศูนย์ ผลักดันให้ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร 500 ชุมชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท ตอบสนองเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานเครื่องยนต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กล่าวถึงแนวทางการกำกับดูแลและกฎระเบียบ เพื่อการใช้งานโดรนในอนาคต ว่า สิ่งที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ด้านการรับรองการบินโดรนแบบต่าง ๆ เช่น BVLOS, โดรนขนาดกลาง การจดทะเบียนอากาศยาน, การรับรองศูนย์ฝึกอบรมนักบินโดรนประเภทต่าง ๆ และการออกใบอนุญาตนักบินโดรนในแต่ละประเภท (พื้นฐาน, ขั้นสูง) 

สำหรับ ‘DronTech Asia 2024’ เป็นงานแสดงโดรนและเทคโนโลยีที่จะแสดงให้เห็นถึงการทำงานของโดรนในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและก๊าซ และอุตสาหกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับโดรน การนำเสนอเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ออกงาน มีทั้งผู้ผลิตโดรนและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์โดรน ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย นักพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรน ผู้เชี่ยวชาญการจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ และผู้ใช้โดรนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนผู้เข้าชมงานมีทั้งผู้ที่มีความสนใจเรื่องโดรน ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง พลังงาน ความปลอดภัยสาธารณะ ผู้คนในแวดวงสื่อ ความบันเทิง นักลงทุน ผู้ร่วมทุน นักวิจัยและนักวิชาการ เป็นต้น 


อนึ่ง ‘DronTech Asia 2024’ งานนิทรรศการและการประชุมสัมมนาชั้นนำของประเทศไทยที่เน้นเรื่องโดรนและเทคโนโลยี จัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. ที่ อาคาร 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages