วธ.รวมพลังเครือข่ายจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จ.อุทัยธานี - ASEAN All News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 29, 2023

วธ.รวมพลังเครือข่ายจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จ.อุทัยธานี
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร เด็กและเยาวชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้บูรณาการงานร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ์ และภาคประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยนำกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ศาสนสถานและสถานศึกษา ได้แก่ การแสดงเพลงคุณธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมด้านศาสนา จากเครือข่ายพระธรรมวิทยากร กลุ่มธรรมะอารมณ์ดี เกมคุณธรรม Race for good ตอบปัญหาธรรมะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการจัดแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ อุปรากรจีน ชุดงิ้วเปลี่ยนหน้า มหัศจรรย์มนตรมายากล และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งหวังว่ากิจกรรมธรรมสัญจรในครั้งนี้ จะเป็นเวทีเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ห่างไกลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตจากประสบการณ์จริง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน 


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านศาสนาด้วยการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ศาสนสถานและสถานศึกษา นำธรรมะสู่ใจประชาชน เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ทางศาสนาสู่สาธารณะ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาและการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจมีเป้าหมายและสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ผ่านเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการบ่มเพาะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมโดยใช้เครื่องมือการนำเสนอองค์ความรู้ด้านศาสนาสอดแทรกความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนเปราะบาง ในการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา และอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages